YAYINLAR

MİMARLIK ÜZERİNE ON KİTAP
Vitruvius 
Çeviri : Pof. Dr. Suna Güven, 
ODTÜ Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi
Önsöz : Albert A. Howard
Yayın Evi :Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Ocak 2005 (4. Baskı)
ISBN : 975-7722-03-0

Boyut: 15,5x22cm

Sayfa: 222

Kağıt: 90gr 1.hamur

Kapak: Karton

"Mimarlık ve mühendislik konusunda klasik çağdan zamanımıza gelebilen tek bilimsel eser Vitruvius'un De Architectura'sıdır. On kitaptan, daha doğrusu on bölümden oluşan bu çalıþmanın en önemli özelliği kendisinden önce yazılmış fakat kaybolmuş birçok Yunan ve birkaç Roma teorik ve teknik yayınlarının bir nevi özeti olması; ayrıca zamanın yapı geleneklerini Vitruvius'un kendi deneyimleriyle de bütünleştirerek bir bilgi oluşturmasıdır."
 

 

Fikret K. Yeğül
Mimarlık Tarihi Profesörü 
Üniversity of California Santa Barbara 

MİMARİ ELEŞTİRİ YAZILARI
Alan Colquhoun
Çeviri : Prof Dr. Ali Cengizkan,

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Bilim Editörü ve Önsöz : Prof. Dr. Sibel Bozdoğan
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : 2005
ISBN : 975-7722-00-6

Boyut: 15,5x22cm

Sayfa: 204

Kağıt: 90gr 1.hamur

Kapak: Karton

"Kanımca, Alan Colquhoun'un bu kitaptaki yazıları, Türkiye'deki mimarlık camiası için herþeyden önce yukarýdaki bağlamda kültürel bir önem taşımaktadır. Kendisi de bir uygulamacı mimar, eğitimci ve kuramcı olan Colquhoun, mimarlıkta düşünme, eleştirme ve yazı yazmanın, tasarım yapma ve uygulama ile nasıl iç içe olup, nasıl birbirini beslediğini bu yazılarda yetkin bir biçimde göstermekte, mimarlığın sadece teknik/mesleki bir meseleye indirgenmesini şiddetle reddetmektedir."

 


Prof. Dr. Sibel Bozdoğan  

TENEKEDEN MİMARLIK
Nur Çağlar

Adnan Aksu
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : 2017

ISBN : 9789757722175

Boyut: .

Sayfa: 96

Kağıt: .

Kapak: Karton Kapak

Tenekeden Mimarlık yenilikçi, özgün, ve nitelikli mimarlığın kaynağının mimarın kendisi olduğu inancıyla yazılmış. Kendi mimarlık bilincini gözden geçirmek üzere çıkılan bir keşif yolculuğunu genel geçer yargılara göre değil iki yazarlı olmasından genel kurgusuna, bölüm başlıklarından referanslarına kadar farklı bir ele alışla sunuyor.
Mimarlık üzerine bilimsel ve akademik metinlerin, söyleşi, biyografi, otobiyografi, düşünsel ve kılgısal deneyimlerin iç içe geçtiği bir metinle karşılaşıyoruz; Mimarlığın engin alanından çıkıp ona dışarıdan bakabilme  denemesi. Yazarların uzun mimarlık geçmişinden süzülen zihinsel birikimlerinin diyaloğu üzerine kurulmuş. Bu kurgu bilinen yazma biçimlerinin sınırlarını belirsizleştiriyor ve yerleşik mimarlık kavrayışını tartışmalı hale getiriyor.
Mimarlığın tasarımsal niteliği mimarla ürettiği nesne arasındaki ilişkide gizlidir. Bu ilişki mimarlık düşüncesini berraklaştırmak, geliştirmek ve geleceğe aktarmak üzere sürekli sorgulanarak yeniden kurulmalıdır. Sorgulamanın başlıca amacı mimarlığı iyileştirmek değil, mimarın temel ilke ve değerlerinden emin olarak kendini özgürce inşa etmesidir. Mimar varlığını özgürleştirmek için nesneyle özdeşleşmekten kaçınmalı, sürece yabancılaşmayı göze almalı  ve süregiden mimarlık kılgısının dışına çıkma yürekliliğini göstermelidir.

20 YÜZYIL MİMARİSİNDE PROGRAM VE MANİFESTOLAR
Derleyen: Ulrich Conrads
Çeviri : Dr. Sevinç Yavuz, ODTÜ Mimarlık Fakültesi

Bilim Editörü ve Önsöz: Prof. Atilla Yücel 
İTÜ Mimarlık Fakültesi Tarih Profesörü
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Ocak 1991 (1. Baskı)
ISBN : 975-7722-01-4

"Bir dönemin, hele çalkantılar, baş döndürücü dönüşümler, çelişkilerle yüklü bir dönemin mimarlığına bayraktarlık yapan tüm öncü metinleri, manifestoları, çarpıcı polemikleri tek bir yapıtta toplamanın alçak gönüllü bir editörlük işi olamayacağı açık. Bu, metinlerin seçiminden sıralanışına ve üslup ilişkilerine dek olağanüstü bir çabayı gerektiriyor. Öte yandan bu iddialı tasarı - Ulrich Conrads'ın tasarısı - , yine bu iddiası nedeniyle talihsizliğini de birlikte içeriyor: Böylesine çelişik görüşleri, değişik dillerdeki özgün ifadelerinden süzüp, metinlerin olağanüstü bireyselliklerini ardarda dizerek bir bütün oluşturmak olanak dışı çünkü. Bu nedenle Conrads'ın ilk basımı 1964'de Almanca olarak yayınlanan bu çok tanınmış derlemesi, böylesine nankör ama o ölçüde de saygıdeğer bir tasarı olarak görülüyor."

Prof. Atilla Yücel

MİMARLIKTA KARMAŞIKLIK VE ÇELİŞKİ
Robert Venturi
Çeviri : Dr. Serpil Merzi Özaloğlu

Bilkent Üniversitesi İç Mimari Bölümü
Önsöz : Prof. Doğan Kuban 
İTÜ Mimarlık Fakültesi Tarih Profesörü
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Şubat 2005 (2. Baskı)
ISBN : 975-7722-02-2

" 'Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki' bir Amerikan kitabıdır. Ve ancak Amerika’nın yapı gelenekleri ve Venturi'nin kitabını yazdığı dönemin kültür ortamında içeriğini değerlendirmek olasıdır. Bizim çağımızın önemli bir özelliği var: Ortegay Gasset'in 1930'da "Kütlelerin Başkaldırısı" adlı kitabında dile getirdiği bir kütle kültürü egemenliği dönemini yaşıyoruz. Bu bir bakıma tarihin toplum için yeniden yorumudur. Dünyaya antropolojik bir bakışın ağırlık kazanmasıdır."

Prof. Doğan Kuban

LAS VEGAS'IN ÖĞRETTİKLERİ
Robert Venturi 
Denise Scott Brown
Steven Izenour 

Çeviri : Dr. Serpil Merzi Özaloğlu, 
Bilkent Üniversitesi İç Mimari Bölümü 
Bilim Editörü ve Önsöz: Prof. Dr. Uğur Tanyeli
Yıldız TeknikÜniversitesi Mimarlık Fakültesi, Tarih Profesörü
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Aralık 1993 (Birinci Baskı)
ISBN : 975-7722-11-1

"20.yüzyılın büyük tasarımcı mimarları mesleki kamuoyuna yalnız inşai değil, yazılı belgeler de sunmak gibi bir zorunlulukla yüzyüze bulunuyorlar. Bu durum, Alberti'yle başlayan bir sürecin beş yüzyıl sonra kitlesel üretim çağına yakışır bir doruk noktasına ulaşması olarak da tanımlanabilir. Söz konusu dorukta iki mimar, Le Corbusier ve Robert Venturi yaşadıkları dönemi ve o dönemin mimarlığını anlamak için kullanılabilecek temel metinleri yazmaları nedeniyle seçkinleşiyorlar. Biri Modern, ötekiyse Post-Modern eylem için yaşamsal önemde metinler ortaya koyan bu iki kişilik arasındaki benzerlik de bundan ibaret. Onların yazılı üretimleri arasındaki farklılık sadece söyledikleri sözlerin içerik olarak farklı oluşundan kaynaklanmıyor."

Prof. Atilla Yücel

MİMAR SİNAN ESTETİK BİR ANALİZ
Prof Dr. Jale Nejdet Erzen

Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Temmuz 2005 (İkinci Baskı)
ISBN : 975-7722-12-X

"Bu çalışma, Sinan camilerinin cephe analizleri üzerinde, 1981'de tamamlanmış olan doktora tezinin devamıdır Bu tez, yapıların başka özellikleri hakkında da veriler geliştirmiş, yapıların tüm öğelerinin biribirlerine bağımlı olduğunu göstermiş ve bu kitabın kaynağı olan daha etraflıca bir araştırmaya yol açmıştır. Bu kitaptaki her bölüm Sinan'ın mimarisinin farklı bir yönünü ilgilendiren bir deneme olarak ele alınmıştır. Bu parçacı yaklaşım yalnızca kolay odaklanmayı ve berraklığı amaçlamaktadır. Yoksa, metin boyunca farkına varılacağı gibi , bu mimarinin bütün yönleri başlıbaşına öncelik taşırlar ve Sinan'ın tasarımlarına devingenliklerini kazandıran da, her bir unsurun bütünün içindeki sonsuz uyumudur."

 

Prof. Dr. Jale Necdet Erzen

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Sanat Tarihçisi    

MİMARİDEN KONUŞMAK
BİLİNMEK İSTENMEYEN 20. YÜZYIL TÜRK MİMARLIĞI
ELEŞTİREL BAKIŞ

Şevki Vanlı 
Sunuş : Doç. Dr. C. Abdi Güzer, ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Ekim 2006
ISBN : 975-7722-14-6

"şevki Vanlı daha önce yapIımadIğı kadar açık sözlülükle kişisel değerlendirmelerini okuyucu ile paylaşmakta, Türkiye mimarlık ortamı için tabu sayılabilecek pek çok değer ve kabulü tartıþmaya açmaktadır. Yoğun bir birikimin yanı sıra özgün bir araştırmanın sonucu olan bu çalıþma mimarlık ortamında ayrı uzmanlık alanları gibi algılanagelmiş pek çok alanda aynı anda varlık göstermekte, mimarlık tarihinden eleştirisine, kuramdan değerlendirmeye farklı disipliner anlatımlar içinde mimarlık ortamını yeniden okumaya çalışmaktadır." 

MİMAR KEMALETTİN'İN YAZDIKLARI
Prof Dr. İlhan Tekeli, Araştırmacı Selim İlkin 

Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Temmuz 1997 
ISBN : 975-7722-13-8

"Bu birikim yaklaşık beş yıl içinde yayınlanabilir bir düzeye ulaştı. Kuıkusuz Kemalettin Bey'in tüm yazılarını toplayabildiğimizi iddia etmiyoruz. Ama bu kitapta bir araya getirebildiğimiz bu yazıların Kemalettin Bey'in düşüncelerini tama yakın bir düzeyde yansıttığını sanıyoruz. Bu kitaba girmemiş yazılara daha sonraki yıllarda ulaşırsak, onları da kitabın daha sonraki baskılarına ekleyeceğiz."

DÜŞÜNCELER VE TASARIMLAR
Şevki Vanlı 

Derleyen : Doç. Dr. Güven Arif Sargın, ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü
Yayın Evi : Mimarlar Derneği 1927
Baskı Tarihi : Mayıs 2001
ISBN : 975-93474-0-7

"Çalışmaları sırasında savunageldiği görüş, 'tasarımcı' ile 'kuramcı' ayrımının keskinleşmeden birbirini beslemesi ve her tasarımın düşünsel boyutuyla birlikte kavranması gerektiği oldu. Bu yönden bakılırsa, Vanlı'nın mimarlık üzerine düşünceleriyle harmanlayarak bir araya getirdiği bu kitap kendi deyişiyle 'eskimemiş ve yorulmamış' eserlerinden oluşan bu seçki yarım asırda biriken bir portfolyodan daha fazla anlam taşıyor mimar için. Yalnız resimlerine bakılmak değil, okunmak için de bir iddiası bulunuşu nedeniyle..."

ANYTIME KONFERANS BİLDİRİLERİ 

Yayın Evi : Mimarlar Derneği 1927
Baskı Tarihi : 1999 
ISBN : 975-96041-4-0

"Yeni binyıla girerken mimarlık mesleğinin durumunu değerlendirmek üzere New York merkezli ANY grubunun öncülüğünde düzenlenen etkinliklerin "zaman" konulu sekizincisi, 15-17 Haziran 1998 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.'nin desteğinde Mimarlar Derneği 1927'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlik paketi, bir konferans ve konferansın ana tartışma konularını destekler nitelikteki sergilerden oluşuyordu. Farklı kültürler ve uzmanlık alanlarından katılımcıların bakış açılarındaki çeşitlilik ile zenginleşen konferansın metinlerini içeren bu kitap da, konferans gibi altı ana bölümden oluşuyor: Genç mimarların "kökenler" konusunu kırılma, kopma, değişim ve devinim kavramları ışığında irdeledikleri Başlangıçlar; tarihin zamanının yeninin zamanını nasıl üretebildiğinin ve yeninin geçmişe bakışımızı nasıl değiştirdiğinin tartışıldığı Yörüngeler, "tarihin sonu" savlarından bu yana zaman ve çöküşü üzerine düşünmek için farklı çerçeveler sunan Zamanın Çöküşü; zaman ile uzam arasındaki ilişkideki farklılıkların ele alındığı Herhangi Bir(çok) Zamanlar; bugünün kentleri ve toplumlarında gelecek açılımının gerek önceden bilinmezliği gerekse bugünden alınabilecek izdüşümlerin sınırları içinde irdelendiği Gelecekler; ve uzamın değişen zaman algı ve modellerinin ışığında nasıl ele alınabileceği ve bunun mimarlığı nasıl etkileyeceğine odaklanan Uzamı ve Zamanı Yeniden Düşünmek. "

Zeynep Aktüre

SEVGİLİ DÜŞÜNCELER
Ziya Tanalı 

Yayın Evi : Mimarlar Derneği 1927
Baskı Tarihi : Ağustos 2002
ISBN : 975-96041-8-3


"Herkeste olduğu gibi, burada da birkaç ben var. Hepsi birlikte, el ele yürümeyi deneyecekler; bakalım becerebilecekler mi? Birbirlerine dayanabilecekler mi sonuna kadar?" diye baþlıyor her biri başka formdaki yazılarına Ziya Tanalı. Yaşam değişimdir. Her yeni anda daha önce olduğumuzdan daha farklıyızdır, dolayısıyla asla değişmez bir kesinlikle kendimiz olmalıyız. Sevgili Düşünceler, Tanalı'nın sahici bir uğraş olarak, yaşamla olan deneyimlerini, mesafeleri aşmak için harcanan çabaları, Pindaros'un "her kimsen o olmayı başar" deyişinin, bu buyruğu yerine getirmeye çalışmanın serüvenini anlatıyor. Yaşam boyunca biriktirilmiş duygu ve düşünceler aracılığıyla, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki yaşantıları kucaklayan konular işleniyor; zaman, ölüm, yokluk, düşler... Aynı yapılarındaki gibi, herhangi bir yazıda, herhangi şey demek istemiyor. Anlattıkları, hikayenin kendisi, o da kendi gerçeği."

 

Zeynep Onur

KONUT ÜZERİNE DE(NE)MELER
Doç Dr. C. Abdi Güzer 

Yayın Evi : Mimarlar Derneği 1927
Baskı Tarihi : Mart 2002
ISBN : 975-96041-5-9

"Konut mimarlığın gündelik yüzü. Yaşamımızla mimarlığın, mimarlarla 'diğerlerinin' buluşma noktası. Hepimizin içindeki mimarı yaşama geçiren, mimarları da ister istemez sıradan kullanıcıya dönüştüren bir alan. Yaşamımızın bir çok boyutu konutun çevresinde biçimleniyor, kavramsallaşıyor. Konut sığındığımız, düşlerimizi, hüzünlerimizi paylaştığımız, anılarımızı biriktirdiğimiz mekan. Güvencemiz, kendimize çektiğimiz sınır, bıraktığımız iz, temsil edilme biçimimiz. Dünya'ya bağlandığımız nokta. Mimarlığın olduğu kadar gündelik yaşamın da sorunu, mimarların olduğu kadar sahiplerinin de gurur kaynağı. Bu sahiplik içinde konut üzerine söz söylemek kolay değil. Özellikle bu kitapta olduğu gibi belirgin bir “okuyucu" grubu tanımlanmamışsa ."

Doç. Dr. C. Abdi Güzer ODTÜ Mimarlık Fakültesi

MODERNİN SAATİ
Prof. Dr. Ali Cengizkan

Önsöz : Prof. Dr. Uğur Tanyeli
Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Tarih Profesörü
Yayın Evi : Mimarlar Derneği 1927, Boyut Yayın Grubu
Baskı Tarihi : Eylül 2002
ISBN : 975-96041-7-5

"Özetle, modernleşmenin bilgisinin geleneksel bellek yapıları içinde korunabileceği sanılır. Ne var ki, belleğin yıkımıyla doğan boşluk toplumun gündelik yaşam pratiklerinin ilk bakışta hiç de değerli gözükmeyen kanıtlar/kalıntıları aracılığıyla doldurulacaktır. "Anımsama mekanları" sadece anımsamaya değer bulunanlarla inşa edilmez."

 

Prof. Dr. Uður Tanyeli 

F. LL. Wright-İnsana Dönüş
Şevki Vanlı

Sunuş : Prof. Dr. Turgut Cansever 
Yayın Evi : Dost Yayınları
Baskı Tarihi : 1960
Boyut : 11,5x16,5
Sayfa : 146

" Türkiye'de mimarlýk meselelerini pek hafife alan bir zihniyetin hakim bulunduðu da göz önünde tutulur ve bu güne kadar yazýlanlarýn ekseriyetle ve daha ziyade eski mimarimizden örnekler vermek gibi bir çerçeve içinde kaldýðý düþünülürse Wright mimarisinin ana meselesini açýklamak gayesiyle karþýmýza çýkan bu yazýnýn farklýlýðý ve önemi belirir." 
 

Prof. Dr. Turgut Cansever

Proje Uygulama Mimarlık Çalışmaları
Şevki Vanlı

Sunuş : Cemil Gerçek
Yayın Evi : Yaprak Yayınları
Baskı Tarihi : 1977
Boyut : 24x26cm
Sayfa : 154

"Mimarlýk, uzun yıllar, deneyler, geniş ilişkiler istiyor. Pek çok yetenekli genç insan on-yirmi yıla kalmadan gücünü, heyecanını umudunu yitirme durumunda kalıyor. Yetişme dönemini yorgun, içinde bulunduğu koşulların bezginliğiyle mesleki çalıþmalardan uzaklaþmış bitiriyor. VANLI yaşantısı boyunca, karşılaşılanacak en kötü şartları yaşamış, birçok üzüntülere katlanmış, beklemediği olayları göğüslemiş, hiçbir çevrenin adamı olmamış çalışmaya devam ediyor. Zaman zaman yoğunluğu artan, hiç kesilmeyen seviyeli proje çalıþmaları ile dopdolu, çok yönlü, renkli yirmi yıldan sonra geleceğe artan heyecanla sarılmış olması, ilgi çekmesi için yeterli nedenler olsa gerektir."

 

Cemil Gerçek

Mimarlık Sevgilim
Şevki Vanlı

Yayın Evi : İletişim Yayınları
Baskı Tarihi : 2000
Boyut : 13x

" Yaşam tektir. İnsanı biçimlendiren her şey içindedir. Anılar da biraz her konuda olayları, düşünceleri, değerlendirmeleri içermelidir. 


Yenilik, tasarým fenomeninin ne kadar yaratıcı gücü ise, özel yaşamın da coşkusu, mutluluğu ve en önemlisi anlamıdır."
 

Şevki Vanlı

YAYINLAR

MİMARLIK ÜZERİNE ON KİTAP
Vitruvius 
Çeviri : Pof. Dr. Suna Güven, 
ODTÜ Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi
Önsöz : Albert A. Howard
Yayın Evi :Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Ocak 2005 (4. Baskı)
ISBN : 975-7722-03-0

Boyut: 15,5x22cm

Sayfa: 222

Kağıt: 90gr 1.hamur

Kapak: Karton

"Mimarlık ve mühendislik konusunda klasik çağdan zamanımıza gelebilen tek bilimsel eser Vitruvius'un De Architectura'sıdır. On kitaptan, daha doğrusu on bölümden oluşan bu çalıþmanın en önemli özelliği kendisinden önce yazılmış fakat kaybolmuş birçok Yunan ve birkaç Roma teorik ve teknik yayınlarının bir nevi özeti olması; ayrıca zamanın yapı geleneklerini Vitruvius'un kendi deneyimleriyle de bütünleştirerek bir bilgi oluşturmasıdır."
 

 

Fikret K. Yeğül
Mimarlık Tarihi Profesörü 
Üniversity of California Santa Barbara 

MİMARİ ELEŞTİRİ YAZILARI
Alan Colquhoun
Çeviri : Prof Dr. Ali Cengizkan,

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Bilim Editörü ve Önsöz : Prof. Dr. Sibel Bozdoğan
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : 2005
ISBN : 975-7722-00-6

Boyut: 15,5x22cm

Sayfa: 204

Kağıt: 90gr 1.hamur

Kapak: Karton

"Kanımca, Alan Colquhoun'un bu kitaptaki yazıları, Türkiye'deki mimarlık camiası için herþeyden önce yukarýdaki bağlamda kültürel bir önem taşımaktadır. Kendisi de bir uygulamacı mimar, eğitimci ve kuramcı olan Colquhoun, mimarlıkta düşünme, eleştirme ve yazı yazmanın, tasarım yapma ve uygulama ile nasıl iç içe olup, nasıl birbirini beslediğini bu yazılarda yetkin bir biçimde göstermekte, mimarlığın sadece teknik/mesleki bir meseleye indirgenmesini şiddetle reddetmektedir."

 


Prof. Dr. Sibel Bozdoğan  

TENEKEDEN MİMARLIK
Nur Çağlar

Adnan Aksu
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : 2017

ISBN : 9789757722175

Boyut: .

Sayfa: 96

Kağıt: .

Kapak: Karton Kapak

Tenekeden Mimarlık yenilikçi, özgün, ve nitelikli mimarlığın kaynağının mimarın kendisi olduğu inancıyla yazılmış. Kendi mimarlık bilincini gözden geçirmek üzere çıkılan bir keşif yolculuğunu genel geçer yargılara göre değil iki yazarlı olmasından genel kurgusuna, bölüm başlıklarından referanslarına kadar farklı bir ele alışla sunuyor.
Mimarlık üzerine bilimsel ve akademik metinlerin, söyleşi, biyografi, otobiyografi, düşünsel ve kılgısal deneyimlerin iç içe geçtiği bir metinle karşılaşıyoruz; Mimarlığın engin alanından çıkıp ona dışarıdan bakabilme  denemesi. Yazarların uzun mimarlık geçmişinden süzülen zihinsel birikimlerinin diyaloğu üzerine kurulmuş. Bu kurgu bilinen yazma biçimlerinin sınırlarını belirsizleştiriyor ve yerleşik mimarlık kavrayışını tartışmalı hale getiriyor.
Mimarlığın tasarımsal niteliği mimarla ürettiği nesne arasındaki ilişkide gizlidir. Bu ilişki mimarlık düşüncesini berraklaştırmak, geliştirmek ve geleceğe aktarmak üzere sürekli sorgulanarak yeniden kurulmalıdır. Sorgulamanın başlıca amacı mimarlığı iyileştirmek değil, mimarın temel ilke ve değerlerinden emin olarak kendini özgürce inşa etmesidir. Mimar varlığını özgürleştirmek için nesneyle özdeşleşmekten kaçınmalı, sürece yabancılaşmayı göze almalı  ve süregiden mimarlık kılgısının dışına çıkma yürekliliğini göstermelidir.

20 YÜZYIL MİMARİSİNDE PROGRAM VE MANİFESTOLAR
Derleyen: Ulrich Conrads
Çeviri : Dr. Sevinç Yavuz, ODTÜ Mimarlık Fakültesi

Bilim Editörü ve Önsöz: Prof. Atilla Yücel 
İTÜ Mimarlık Fakültesi Tarih Profesörü
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Ocak 1991 (1. Baskı)
ISBN : 975-7722-01-4

"Bir dönemin, hele çalkantılar, baş döndürücü dönüşümler, çelişkilerle yüklü bir dönemin mimarlığına bayraktarlık yapan tüm öncü metinleri, manifestoları, çarpıcı polemikleri tek bir yapıtta toplamanın alçak gönüllü bir editörlük işi olamayacağı açık. Bu, metinlerin seçiminden sıralanışına ve üslup ilişkilerine dek olağanüstü bir çabayı gerektiriyor. Öte yandan bu iddialı tasarı - Ulrich Conrads'ın tasarısı - , yine bu iddiası nedeniyle talihsizliğini de birlikte içeriyor: Böylesine çelişik görüşleri, değişik dillerdeki özgün ifadelerinden süzüp, metinlerin olağanüstü bireyselliklerini ardarda dizerek bir bütün oluşturmak olanak dışı çünkü. Bu nedenle Conrads'ın ilk basımı 1964'de Almanca olarak yayınlanan bu çok tanınmış derlemesi, böylesine nankör ama o ölçüde de saygıdeğer bir tasarı olarak görülüyor."

Prof. Atilla Yücel

MİMARLIKTA KARMAŞIKLIK VE ÇELİŞKİ
Robert Venturi
Çeviri : Dr. Serpil Merzi Özaloğlu

Bilkent Üniversitesi İç Mimari Bölümü
Önsöz : Prof. Doğan Kuban 
İTÜ Mimarlık Fakültesi Tarih Profesörü
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Şubat 2005 (2. Baskı)
ISBN : 975-7722-02-2

" 'Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki' bir Amerikan kitabıdır. Ve ancak Amerika’nın yapı gelenekleri ve Venturi'nin kitabını yazdığı dönemin kültür ortamında içeriğini değerlendirmek olasıdır. Bizim çağımızın önemli bir özelliği var: Ortegay Gasset'in 1930'da "Kütlelerin Başkaldırısı" adlı kitabında dile getirdiği bir kütle kültürü egemenliği dönemini yaşıyoruz. Bu bir bakıma tarihin toplum için yeniden yorumudur. Dünyaya antropolojik bir bakışın ağırlık kazanmasıdır."

Prof. Doğan Kuban

LAS VEGAS'IN ÖĞRETTİKLERİ
Robert Venturi 
Denise Scott Brown
Steven Izenour 

Çeviri : Dr. Serpil Merzi Özaloğlu, 
Bilkent Üniversitesi İç Mimari Bölümü 
Bilim Editörü ve Önsöz: Prof. Dr. Uğur Tanyeli
Yıldız TeknikÜniversitesi Mimarlık Fakültesi, Tarih Profesörü
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Aralık 1993 (Birinci Baskı)
ISBN : 975-7722-11-1

"20.yüzyılın büyük tasarımcı mimarları mesleki kamuoyuna yalnız inşai değil, yazılı belgeler de sunmak gibi bir zorunlulukla yüzyüze bulunuyorlar. Bu durum, Alberti'yle başlayan bir sürecin beş yüzyıl sonra kitlesel üretim çağına yakışır bir doruk noktasına ulaşması olarak da tanımlanabilir. Söz konusu dorukta iki mimar, Le Corbusier ve Robert Venturi yaşadıkları dönemi ve o dönemin mimarlığını anlamak için kullanılabilecek temel metinleri yazmaları nedeniyle seçkinleşiyorlar. Biri Modern, ötekiyse Post-Modern eylem için yaşamsal önemde metinler ortaya koyan bu iki kişilik arasındaki benzerlik de bundan ibaret. Onların yazılı üretimleri arasındaki farklılık sadece söyledikleri sözlerin içerik olarak farklı oluşundan kaynaklanmıyor."

Prof. Atilla Yücel

MİMAR SİNAN ESTETİK BİR ANALİZ
Prof Dr. Jale Nejdet Erzen

Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Temmuz 2005 (İkinci Baskı)
ISBN : 975-7722-12-X

"Bu çalışma, Sinan camilerinin cephe analizleri üzerinde, 1981'de tamamlanmış olan doktora tezinin devamıdır Bu tez, yapıların başka özellikleri hakkında da veriler geliştirmiş, yapıların tüm öğelerinin biribirlerine bağımlı olduğunu göstermiş ve bu kitabın kaynağı olan daha etraflıca bir araştırmaya yol açmıştır. Bu kitaptaki her bölüm Sinan'ın mimarisinin farklı bir yönünü ilgilendiren bir deneme olarak ele alınmıştır. Bu parçacı yaklaşım yalnızca kolay odaklanmayı ve berraklığı amaçlamaktadır. Yoksa, metin boyunca farkına varılacağı gibi , bu mimarinin bütün yönleri başlıbaşına öncelik taşırlar ve Sinan'ın tasarımlarına devingenliklerini kazandıran da, her bir unsurun bütünün içindeki sonsuz uyumudur."

 

Prof. Dr. Jale Necdet Erzen

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Sanat Tarihçisi    

MİMARİDEN KONUŞMAK
BİLİNMEK İSTENMEYEN 20. YÜZYIL TÜRK MİMARLIĞI
ELEŞTİREL BAKIŞ

Şevki Vanlı 
Sunuş : Doç. Dr. C. Abdi Güzer, ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Ekim 2006
ISBN : 975-7722-14-6

"şevki Vanlı daha önce yapIımadIğı kadar açık sözlülükle kişisel değerlendirmelerini okuyucu ile paylaşmakta, Türkiye mimarlık ortamı için tabu sayılabilecek pek çok değer ve kabulü tartıþmaya açmaktadır. Yoğun bir birikimin yanı sıra özgün bir araştırmanın sonucu olan bu çalıþma mimarlık ortamında ayrı uzmanlık alanları gibi algılanagelmiş pek çok alanda aynı anda varlık göstermekte, mimarlık tarihinden eleştirisine, kuramdan değerlendirmeye farklı disipliner anlatımlar içinde mimarlık ortamını yeniden okumaya çalışmaktadır." 

MİMAR KEMALETTİN'İN YAZDIKLARI
Prof Dr. İlhan Tekeli, Araştırmacı Selim İlkin 

Yayın Evi : Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Baskı Tarihi : Temmuz 1997 
ISBN : 975-7722-13-8

"Bu birikim yaklaşık beş yıl içinde yayınlanabilir bir düzeye ulaştı. Kuıkusuz Kemalettin Bey'in tüm yazılarını toplayabildiğimizi iddia etmiyoruz. Ama bu kitapta bir araya getirebildiğimiz bu yazıların Kemalettin Bey'in düşüncelerini tama yakın bir düzeyde yansıttığını sanıyoruz. Bu kitaba girmemiş yazılara daha sonraki yıllarda ulaşırsak, onları da kitabın daha sonraki baskılarına ekleyeceğiz."

DÜŞÜNCELER VE TASARIMLAR
Şevki Vanlı 

Derleyen : Doç. Dr. Güven Arif Sargın, ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü
Yayın Evi : Mimarlar Derneği 1927
Baskı Tarihi : Mayıs 2001
ISBN : 975-93474-0-7

"Çalışmaları sırasında savunageldiği görüş, 'tasarımcı' ile 'kuramcı' ayrımının keskinleşmeden birbirini beslemesi ve her tasarımın düşünsel boyutuyla birlikte kavranması gerektiği oldu. Bu yönden bakılırsa, Vanlı'nın mimarlık üzerine düşünceleriyle harmanlayarak bir araya getirdiği bu kitap kendi deyişiyle 'eskimemiş ve yorulmamış' eserlerinden oluşan bu seçki yarım asırda biriken bir portfolyodan daha fazla anlam taşıyor mimar için. Yalnız resimlerine bakılmak değil, okunmak için de bir iddiası bulunuşu nedeniyle..."

ANYTIME KONFERANS BİLDİRİLERİ 

Yayın Evi : Mimarlar Derneği 1927
Baskı Tarihi : 1999 
ISBN : 975-96041-4-0

"Yeni binyıla girerken mimarlık mesleğinin durumunu değerlendirmek üzere New York merkezli ANY grubunun öncülüğünde düzenlenen etkinliklerin "zaman" konulu sekizincisi, 15-17 Haziran 1998 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.'nin desteğinde Mimarlar Derneği 1927'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlik paketi, bir konferans ve konferansın ana tartışma konularını destekler nitelikteki sergilerden oluşuyordu. Farklı kültürler ve uzmanlık alanlarından katılımcıların bakış açılarındaki çeşitlilik ile zenginleşen konferansın metinlerini içeren bu kitap da, konferans gibi altı ana bölümden oluşuyor: Genç mimarların "kökenler" konusunu kırılma, kopma, değişim ve devinim kavramları ışığında irdeledikleri Başlangıçlar; tarihin zamanının yeninin zamanını nasıl üretebildiğinin ve yeninin geçmişe bakışımızı nasıl değiştirdiğinin tartışıldığı Yörüngeler, "tarihin sonu" savlarından bu yana zaman ve çöküşü üzerine düşünmek için farklı çerçeveler sunan Zamanın Çöküşü; zaman ile uzam arasındaki ilişkideki farklılıkların ele alındığı Herhangi Bir(çok) Zamanlar; bugünün kentleri ve toplumlarında gelecek açılımının gerek önceden bilinmezliği gerekse bugünden alınabilecek izdüşümlerin sınırları içinde irdelendiği Gelecekler; ve uzamın değişen zaman algı ve modellerinin ışığında nasıl ele alınabileceği ve bunun mimarlığı nasıl etkileyeceğine odaklanan Uzamı ve Zamanı Yeniden Düşünmek. "

Zeynep Aktüre

SEVGİLİ DÜŞÜNCELER
Ziya Tanalı 

Yayın Evi : Mimarlar Derneği 1927
Baskı Tarihi : Ağustos 2002
ISBN : 975-96041-8-3


"Herkeste olduğu gibi, burada da birkaç ben var. Hepsi birlikte, el ele yürümeyi deneyecekler; bakalım becerebilecekler mi? Birbirlerine dayanabilecekler mi sonuna kadar?" diye baþlıyor her biri başka formdaki yazılarına Ziya Tanalı. Yaşam değişimdir. Her yeni anda daha önce olduğumuzdan daha farklıyızdır, dolayısıyla asla değişmez bir kesinlikle kendimiz olmalıyız. Sevgili Düşünceler, Tanalı'nın sahici bir uğraş olarak, yaşamla olan deneyimlerini, mesafeleri aşmak için harcanan çabaları, Pindaros'un "her kimsen o olmayı başar" deyişinin, bu buyruğu yerine getirmeye çalışmanın serüvenini anlatıyor. Yaşam boyunca biriktirilmiş duygu ve düşünceler aracılığıyla, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki yaşantıları kucaklayan konular işleniyor; zaman, ölüm, yokluk, düşler... Aynı yapılarındaki gibi, herhangi bir yazıda, herhangi şey demek istemiyor. Anlattıkları, hikayenin kendisi, o da kendi gerçeği."

 

Zeynep Onur

KONUT ÜZERİNE DE(NE)MELER
Doç Dr. C. Abdi Güzer 

Yayın Evi : Mimarlar Derneği 1927
Baskı Tarihi : Mart 2002
ISBN : 975-96041-5-9

"Konut mimarlığın gündelik yüzü. Yaşamımızla mimarlığın, mimarlarla 'diğerlerinin' buluşma noktası. Hepimizin içindeki mimarı yaşama geçiren, mimarları da ister istemez sıradan kullanıcıya dönüştüren bir alan. Yaşamımızın bir çok boyutu konutun çevresinde biçimleniyor, kavramsallaşıyor. Konut sığındığımız, düşlerimizi, hüzünlerimizi paylaştığımız, anılarımızı biriktirdiğimiz mekan. Güvencemiz, kendimize çektiğimiz sınır, bıraktığımız iz, temsil edilme biçimimiz. Dünya'ya bağlandığımız nokta. Mimarlığın olduğu kadar gündelik yaşamın da sorunu, mimarların olduğu kadar sahiplerinin de gurur kaynağı. Bu sahiplik içinde konut üzerine söz söylemek kolay değil. Özellikle bu kitapta olduğu gibi belirgin bir “okuyucu" grubu tanımlanmamışsa ."

Doç. Dr. C. Abdi Güzer ODTÜ Mimarlık Fakültesi

MODERNİN SAATİ
Prof. Dr. Ali Cengizkan

Önsöz : Prof. Dr. Uğur Tanyeli
Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Tarih Profesörü
Yayın Evi : Mimarlar Derneği 1927, Boyut Yayın Grubu
Baskı Tarihi : Eylül 2002
ISBN : 975-96041-7-5

"Özetle, modernleşmenin bilgisinin geleneksel bellek yapıları içinde korunabileceği sanılır. Ne var ki, belleğin yıkımıyla doğan boşluk toplumun gündelik yaşam pratiklerinin ilk bakışta hiç de değerli gözükmeyen kanıtlar/kalıntıları aracılığıyla doldurulacaktır. "Anımsama mekanları" sadece anımsamaya değer bulunanlarla inşa edilmez."

 

Prof. Dr. Uður Tanyeli 

F. LL. Wright-İnsana Dönüş
Şevki Vanlı

Sunuş : Prof. Dr. Turgut Cansever 
Yayın Evi : Dost Yayınları
Baskı Tarihi : 1960
Boyut : 11,5x16,5
Sayfa : 146

" Türkiye'de mimarlýk meselelerini pek hafife alan bir zihniyetin hakim bulunduðu da göz önünde tutulur ve bu güne kadar yazýlanlarýn ekseriyetle ve daha ziyade eski mimarimizden örnekler vermek gibi bir çerçeve içinde kaldýðý düþünülürse Wright mimarisinin ana meselesini açýklamak gayesiyle karþýmýza çýkan bu yazýnýn farklýlýðý ve önemi belirir." 
 

Prof. Dr. Turgut Cansever

Proje Uygulama Mimarlık Çalışmaları
Şevki Vanlı

Sunuş : Cemil Gerçek
Yayın Evi : Yaprak Yayınları
Baskı Tarihi : 1977
Boyut : 24x26cm
Sayfa : 154

"Mimarlýk, uzun yıllar, deneyler, geniş ilişkiler istiyor. Pek çok yetenekli genç insan on-yirmi yıla kalmadan gücünü, heyecanını umudunu yitirme durumunda kalıyor. Yetişme dönemini yorgun, içinde bulunduğu koşulların bezginliğiyle mesleki çalıþmalardan uzaklaþmış bitiriyor. VANLI yaşantısı boyunca, karşılaşılanacak en kötü şartları yaşamış, birçok üzüntülere katlanmış, beklemediği olayları göğüslemiş, hiçbir çevrenin adamı olmamış çalışmaya devam ediyor. Zaman zaman yoğunluğu artan, hiç kesilmeyen seviyeli proje çalıþmaları ile dopdolu, çok yönlü, renkli yirmi yıldan sonra geleceğe artan heyecanla sarılmış olması, ilgi çekmesi için yeterli nedenler olsa gerektir."

 

Cemil Gerçek

Mimarlık Sevgilim
Şevki Vanlı

Yayın Evi : İletişim Yayınları
Baskı Tarihi : 2000
Boyut : 13x

" Yaşam tektir. İnsanı biçimlendiren her şey içindedir. Anılar da biraz her konuda olayları, düşünceleri, değerlendirmeleri içermelidir. 


Yenilik, tasarým fenomeninin ne kadar yaratıcı gücü ise, özel yaşamın da coşkusu, mutluluğu ve en önemlisi anlamıdır."
 

Şevki Vanlı